Veřejná prostranství

Na vzhledu veřejných prostranství se nepodílí jen jejich stav a čistota, ale také způsob jejich užívání (např. zda je užívání v souladu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku).

Znečišťování veřejných prostranství je v kompetenci každé obce formou stanovení obecně závazné vyhlášky. Porušení vyhlášky je přestupkem, za který je možné udělit pokutu. Přestupkem je rovněž poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.

Vzhled obce narušuje také nepořádek na soukromých pozemcích. I zde však může obec zasáhnout, a to tak, že může vlastníka pozemku (občana, podnikatele či právnickou osobu) vyzvat k odstranění nepořádku nebo černé skládky nebo zahájit přestupkové řízení nebo řízení o správním deliktu.

Pokuty
- až do výše 100 tisíc korun podnikateli a právnické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, takovým způsobem, že naruší vzhled obce
- až do výše 200 tisíc korun - pokud podnikatel nebo právnická osoba znečistí veřejné prostranství, naruší životní prostředí v obci nebo odloží věc mimo vyhrazené místo
- v případě fyzické osoby, která neudržuje na svém nebo užívaném pozemku pořádek a čistotu, se jedná o přestupek, o kterém rozhoduje v přestupkovém řízení.

Veřejný pořádek
S tématem veřejných prostranství velmi úzce souvisí veřejný pořádek. Největší problémy jsou v tomto smyslu s konzumací alkoholu. Obec smí v určitých dnech nebo hodinách, či na určitých místech prodej, podávání a konzumaci alkoholických nápojů obecně závaznou vyhláškou. Nepřímo souvisí s veřejným pořádkem také herny s křiklavými světelnými nápisy a zejména s důsledky, které přinášejí návštěvníci heren. Opět je v kompetenci obce vyčlenit místa, kde je provozování výherních automatů zakázáno.

Specifickými problémy, které se dotýkají oblasti veřejných prostranství, ale zasahují i do problematiky veřejného pořádku jsou:
sprejerství
podchody
společné prostory (chodby, sklepy, výtahy) některých bytových domů

Více informací: Moderní obec

Veřejná prostranství Kralup nad Vltavou ve fotografii: